Bezplatná konzultácia Cenová kalkulácia
Adresa:
Mjr. Archipova 405, 026 01 Vyšný Kubín
Tel. kontakt
0905 801 015
info@univenta.sk
8.9.2021

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI UNIVENTA, s.r.o. zapísanej v Obchodnom registri

Okresného súdu v Žiline pod číslom vložky: 10528/L – PRE DODÁVKU TOVARU A SLUŽIEB

Pre účely všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „podmienky“) a zmluvných vzťahov, ktoré dodaním tovaru a služieb spoločnosťou UNIVENTA s.r.o. vzniknú, sa spoločnosť UNIVENTA s.r.o. ďalej v texte označuje ako dodávateľ alebo tiež predávajúci a zmluvná strana, ktorej sú tovar a služby dodávané, sa ďalej v texte označuje ako odberateľ alebo tiež kupujúci.

Kontakt a adresa predávajúceho:

Obchodné meno: UNIVENTA, s.r.o.
Sídlo: Mjr. Archipova 405, Vyšný Kubín 026 01
IČO: 36 373 761
DIČ: 2020130629
IČ DPH: SK2020130629
Webové sídlo: www.univenta.sk
e-mail: info@univenta.sk

 1. Návrh a uzavretie zmluvy

1.1. Objednávky prijíma dodávateľ od odberateľov v ústnej alebo písomnej forme, osobne, poštou na adresu miesta podnikania alebo elektronicky na e-mail zverejnený na webovej stránke podnikateľa, na ktorej sú súčasne zverejnené tieto podmienky. Dodávateľ predkladá odberateľovi ponuku tovaru alebo služieb (ďalej len produktov) zahrnutých v aktuálne platnom cenníku platnom vždy na určitú dobu. Kúpna cena je odsúhlasená odberateľom ako zmluvná cena a záväznou pre obidve strany sa stáva doručením objednávky kupujúcim a jej potvrdením dodávateľom, prípadne podpisom na dodacom liste.

1.2. Odoslaná objednávka je záväzná. Možnosť zrušiť objednávku je možné len písomne e-mailom do 24 hodín od jej potvrdenia dodávateľom. V prípade zrušenia objednávky po možnej lehote storna objednávky si dodávateľ vyhradzuje právo na náhradu spôsobenej škody do výšky 100 % ceny.

1.3. Nie je možné zrušiť objednávku špeciálneho tovaru, ktorý nie je štandardne uvedený v katalógu a cenníku predávajúceho. Na takýto tovar predávajúci od kupujúceho preberá zálohu v dohodnutej výške.

1.4. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného písomného potvrdenia odberateľom a aj dodávateľom.

1.5. Objednávka je podľa povahy vyznačených údajov návrhom na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru, alebo zmluvy o dodávke služieb, obsahom návrhu sú aj tieto podmienky.

1.6. Pri prvom objednaní tovaru zo strany kupujúceho je kupujúci povinný doručiť dodávateľovi výpis z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je podnikateľ registrovaný a všetky ostatné identifikačné údaje podnikateľského subjektu.

1.7. Ak má odberateľ špeciálne požiadavky na dodávku tovaru, prípadne jeho dopravu, táto informácia musí byť súčasťou objednávky.

1.8. Návrh zmluvy je prijatý adresátom-dodávateľom, ak po prevzatí alebo doručení objednávky:

a) potvrdí jej prevzatie,
b) dodá objednaný tovar odberateľovi,
c) urobí akýkoľvek iný výslovný alebo nevyslovený úkon, ktorým prejaví vôľu plniť
1.9 Potvrdením objednávky dodávateľom niektorým zo spôsobov podľa bodu 1.8 vzniká zmluvný vzťah, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky.

2. Predmet a povaha zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy o dodávke produktov je poskytovanie produktov v rozsahu predmetu činnosti za cenu určenú v aktuálnom cenníku dodávateľa, v dobe určenej v objednávke, alebo neurčitej dobe.

2.2. Zmluva o dodávke produktov sa považuje za uzavretú na neurčitú dobu, ak nie je uvedené trvanie zmluvy, alebo ak odberateľ prijme vykonanie služieb dodávateľom aj po skončení doby uvedenej v objednávke.

3. Cena, platobné podmienky a vlastníctvo tovaru

3.1. Odberateľ je povinný dodávateľovi riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v potvrdenej objednávke aj v prípade, ak niet písomnej zmluvy. V prípade, že cena nie je dojednaná, strany sa dohodli na určení ceny podľa aktuálneho cenníka dodávateľa.

3.2. Cenou uvedenou v aktuálnom cenníku sa rozumejú ceny tovaru v sklade mieste sídla dodávateľa a bez nákladov na dopravu zo skladu dodávateľa.

3.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny, ak sa cena surovín zmení od dátumu uzavretia zmluvy do dátumu zdaniteľného plnenia o viac ako 4 %.

3.4. Ak ide o tovar, ktorého cenu nemožno určiť podľa cenníka a cena nebola medzi stranami výslovne individuálne dojednaná, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, za ktorú sa predával obvykle taký alebo porovnateľný tovar v čase uzatvorenia zmluvy za zmluvných podmienok podobných obsahu uzatvorenej zmluvy, ktorú cenu podľa týchto kritérií určí predávajúci zohľadňujúc cenu porovnateľného tovaru uvedeného v cenníku.

3.5. Cena je splatná na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí odberateľovi spolu s dodaním tovaru alebo služieb; pokiaľ sa v potvrdení objednávky dohodne preddavková platba, vystaví dodávateľ preddavkovú faktúru po potvrdení objednávky a do zaplatenia preddavkovej faktúry nie je dodávateľ povinný dodať objednaný tovar alebo služby. Splatnosť faktúry, ak sa strany nedohodli inak, je 15 dní od doručenia faktúry v písomnej alebo elektronickej podobe. Na doručovanie elektronickou cestou sa použijú ustanovenia bodu 1.1 týchto podmienok. Odberateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu v termíne uvedenom na faktúre.

3.6. Cenu hradí odberateľ podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

3.7. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia odberateľom vo vlastníctve dodávateľa. Odberateľ prevzatím tovaru súhlasí bezvýhradne s klauzulou výhrady vlastníckeho práva dodávateľa. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania fakturovanej ceny na účet dodávateľa, prípadne platbou v hotovosti uhradením fakturovanej ceny.

3.8 Odberateľ je povinný po dobu trvania výhrady vlastníctva podľa predchádzajúcej vety skladovať tovar tak, aby nedošlo k jeho krádeži, zničeniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade, ak počas trvania výhrady vlastníctva dôjde k akémukoľvek poškodeniu alebo znehodnoteniu tovaru či jeho krádeži, nemá to vplyv na povinnosť odberateľa zaplatiť dodávateľovi za tovar. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na odberateľa okamihom prevzatia tovaru od dodávateľa alebo od osoby, ktorá tovar prepravovala.

4. Dodanie tovaru, záruka, zodpovednosti za škodu a reklamácie

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a včas, v objednanom množstve a kvalite na miesto určené odberateľom. Odberateľ je povinný prevzatie tovaru potvrdiť. V prípade ak je tovar odovzdaný na prepravu zasielateľskej spoločnosti, s preukázateľne správnym označením odberateľa, považuje sa tovar za prevzatý aj bez potvrdenia prevzatia a dodávateľ si vyhradzuje právo na účtovanie nákladov spojených s balným a prepravným.

4.2. Dodávateľ je povinný dodať tovar v termíne na ktorom sa dohodol s objednávateľom. Dodanie tovaru dodávateľ zabezpečí najneskôr do dvoch týždňov po prebratí objednávky, ak nebolo v objednávke dohodnuté inak.

4.3. Ak má odberateľ vykonať platbu v prospech dodávateľa vopred, lehota na dodanie tovaru začína plynúť až odo dňa pripísania dohodnutej čiastky na bankový účet dodávateľa.

4.4. Reklamácie zjavných vád tovaru, ako aj množstva a druhu tovaru, je objednávateľ povinný predložiť pri prevzatí tovaru, ak niet odchylného dojednania; reklamácie vád tovaru môže odberateľ uplatniť len v rozsahu určenom výrobcom tovaru.

4.5. Reklamácie tovaru v záručnej dobe odberateľ predloží dodávateľovi písomne na adresu sídla dodávateľa alebo elektronicky na elektronickú adresu uviesť adresu. V prípade mechanického poškodenia tovaru po podpísaní preberacieho protokolu, alebo dodacieho listu sa záruka na vady tovaru spôsobené mechanickým poškodením nevzťahuje. V prípade mechanického poškodenia podľa tohto odseku berie odberateľ na vedomie, že mu vznikne nárok na náhradu škody výhradne voči osobám, ktoré poškodenie spôsobili.

4.6. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, nevhodným skladovaním, skladovaním tovaru bez originálneho obalu, neodbornou manipuláciou, nedodržaním inštalačných podmienok  neodbornou montážou a faktormi na ktoré predávajúci nemá dosah.

4.7. Záruka končí v okamihu, keď odberateľ alebo tretia strana vykoná úpravy alebo opravy tovaru, zásahy do jednotlivých častí tovaru bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany dodávateľa

4.8. Dodávateľ nie je zodpovedný za škody vzniknuté nedodržaním inštrukcií pre montáž, uvedenie do prevádzky a prevádzku.

4.9. Dodávateľ zodpovedá za vady produktu, ktoré sa vyskytnú v lehote určenej zákonom. Dlhšia než zákonnú záruku dodávateľ poskytuje na určité produkty a jej dĺžka je  špecifikovaná v záručnom liste konkrétneho produktu. Záruka platí len v prípade, že produkt bol nainštalovaný odborne zaškolenou osobou pre montáž systému UNIVENTA a táto má k tomuto vydaný príslušný certifikát. Ostatné podmienky platnosti záruky sú bližšie popísané v príslušnom záručnom liste (www.univenta.sk.

4.10. Doba poskytovania záruky dodávateľom je uvedená na záručnom liste, ktorý je súčasťou tovaru a začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho.

4.11. Inštaláciu musí vykonať dodávateľ alebo iná odborne spôsobilá osoba oprávnená k vykonávaniu inštalácie.

4.12. Ostatné povinnosti zmluvných strán pri nárokoch z vád tovaru sa riadia úpravou zodpovednosti za vady podľa Obchodného zákonníka. Odberateľ je však vždy povinný preukázať primerané opatrenia na predchádzanie nesprávneho používania tovaru, alebo jeho používania v rozpore s jeho účelom.

5. Omeškanie

5.1. V prípade omeškania odberateľa s akýmkoľvek peňažným plnením vyplývajúcim zo zmluvného vzťahu vzniká dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy. Nárok dodávateľa na zmluvnú pokutu vzniká odo dňa nasledujúceho po splatnosti peňažného plnenia, a to aj bez osobitného vyzvania odberateľa na plnenie. Popri zmluvnej pokute vzniká dodávateľovi aj nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške. Zmluvná pokuta neobmedzuje nárok dodávateľa na náhradu škody.

5.2. V prípade omeškania odberateľa so zaplatením ceny alebo jej časti o viac ako 5 dní je zmluva porušená podstatným spôsobom a dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odberateľ je povinný vrátiť na vlastné náklady všetok tovar, ktorý mu bol do okamihu odstúpenia dodaný. Odberateľ týmto udeľuje dodávateľovi výslovný súhlas na vstup do akýchkoľvek priestorov odberateľa alebo priestorov, v ktorých odberateľ realizuje pre tretie osoby dodávky a služby alebo v ktorých uskladnil dodaný tovar a výslovne súhlasí s tým, aby si dodávateľ v prípade odstúpenia od zmluvy tovar odviezol. Náklady na odvoz a prepravu je povinný uhradiť odberateľ.

6. Informačná povinnosť odberateľa

6.1. Odberateľ sa zaväzuje, že v prípade ak on sám, alebo jeho kontaktná osoba, voči ktorej sa možno domáhať neúčinnosti úkonov odberateľa, alebo náhrady podľa § 42b OZ založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, na požiadanie dodávateľa ako veriteľa pristúpi táto nová obchodná spoločnosť k záväzku odberateľa.

6.2. Odberateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do konkurzu, a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, dodávateľ má právo na náhradu škody.

7. Spoločné záväzky

7.1. Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov (§ 2 ObZ), vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene (§ 10, ods. 2 a § 66a Obchodného zákonníka) alebo osôb v postavení ovládanej a ovládajúcej osoby, s obdobným predmetom činnosti, ako odberateľ objedná tovar alebo zhotovenie diela od dodávateľa/, a následne dôjde:

a) k jeho prevzatiu iným členom skupiny podnikateľov,
b) k jeho prevzatiu v priestoroch prevádzky, miesta podnikania alebo sídla spoločnosti iného člena skupiny,
c) k jeho prevzatiu v priestoroch spoločnej prevádzky, predstavuje takéto prevzatie dohodu o vzniku spoločného záväzku v zmysle § 511 Občianskeho zákonníka; ak k úkonu dôjde bez súhlasu pôvodného dlžníka —odberateľa, predstavuje takéto prevzatie pristúpenie k záväzku v zmysle § 533 OZ.

7.2. Fyzická osoba, ktorá uzatvorí v mene odberateľa, ktorý je právnickou osobou, zmluvný vzťah, výslovne prehlasuje, že je ako fyzická osoba ručiteľom za odberateľa a že uspokojí nároky dodávateľa, ak odberateľ nesplní akýkoľvek jeho dlh voči dodávateľovi. Dodávateľ s týmto vyhlásením súhlasí a osobu, ktorá v mene odberateľa, ktorý je právnickou osobou, uzavrela zmluvu, prijíma ako ručiteľa odberateľa.

7.3. Pre riešenie sporov zo spoločných záväzkov alebo viacstranných obchodov, ku ktorým dôjde na základe uzavretia zmluvy a prevzatia diela/tovaru podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatní článok VIII. týchto podmienok.

8. Riešenie sporov a dohoda o voľbe práva

8.1. Spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené v súdnom konaní v zmysle ustanovení Civilného sporového poriadku a prostredníctvom sústavy súdov SR.

8.2 Pri zmluvných vzťahoch s cudzím prvkom sa zmluvné strany dohodli, že ich právne vzťahy, vyplývajúce zo zmluvy, vrátane vzťahov na zabezpečenie záväzkov z týchto zmlúv, náhrady škody a pod. sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na sídlo alebo miesto podnikania odberateľa.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Obchodné podmienky sú záväzné zverejnením na internetovej stránke dodávateľa  www.univenta.sk,a to dňom zverejnenia (dátumom uvedenom v dokumente) a k dispozícii sú aj v sídle dodávateľa.

9.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke dodávateľa v deň odoslania objednávky odberateľom. Tieto  podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a vyhlasujú, že v budúcnosti nebudú namietať rozpor týchto podmienok alebo ich časti s dobrými mravmi ani s poctivým obchodným stykom

9.3. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Odberateľ  odoslaním objednávky udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke /doplniť rozsah údajov, ktoré sa spracovávajú/ v informačnom systéme dodávateľa za účelom plnenia zmluvy, a to na nevyhnutnú dobu pre účely plnenia zmluvy a archivačnú dobu vyplývajúcu z osobitných predpisov. Dodávateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Ak odberateľ uviedol svoj e-mailový alebo telefonický kontakt pre marketingové účely, dáva týmto uvedením svoj výslovný súhlas pre zasielanie obchodných, technických a marketingových informácií. Svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií môže odberateľ kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so zasielaním marketingových informácií dodávateľovi poštou na adresu sídla alebo e-mailom na uviesť mail…Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k OÚ, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, právo sťažovať sa dozornému orgánu, právo v stanovených prípadoch odvolať súhlas s ich spracovaním. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na adrese sídla, elektronicky na info@univenta.sk alebo telefonicky na 0905 801 015.

Dňa 08.09.2021

Máte záujem o niektoré z našich riešení?

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.