Kontaktujte nás +421 905 801 015
Slovenčina Slovenčina

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti UNIVENTA (ďalej len „UNIVENTA“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo “Nariadenie”).

 

Vaše práva

Každá osoba má právo na ochranu svojich osobných údajov. Máte právo namietať voči tomu, aby sa spracúvali Vaše osobné údaje, právo na informácie, kto má prístup k Vašim osobným údajom a na aký účel sa spracúvajú, právo na ich opravu, vymazanie údajov, obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu -  Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v prípade, že má podozrenie, že sa s jeho osobnými údajmi nenakladá v zmysle Zákona. Viac informácií o Vašich právach nájdete TU.

 

Informačná povinnosť

Základom spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov je, aby každá osoba, ktorej údaje spracúvame, bola informovaná v okamihu, kedy sa takéto spracovanie začne. UNIVENTA spracúva údaje v súlade so zákonom a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe, ktorý je bližšie vysvetlený v čl. 6 Nariadenia, ktoré je venované zákonnosti spracúvania, teda právnym základom, ktoré sú obsiahnuté práve v tomto ustanovení.

UNIVENTA vyhlasuje, že spracúva osobné údaje dotknutej osoby zákonným spôsobom a individuálne, v závislosti od právneho základu.

 

SpracÚvanie osobných údajov

Spoločnosť UNIVENTA je formálne a funkčné zoskupenie samostatných podnikov s jednotnou obchodnou značkou UNIVENTA na báze franchisingového konceptu, ktoré má za cieľ poskytovať svojim zákazníkom spoločné portfólio hodnotných produktov, služby a informácie. Aby sme zákazníkom vyhoveli čo najlepšie, vybavujeme dopyty od potenciálnych záujemcov a zákazníkov v rámci zoskupenia UNIVENTA individuálne a preto osobné informácie poskytujeme v rámci zoskupenia tým našim zmluvným obchodným partnerom, ktorí sú schopní vrámci svojich možností a schopností najlepšie splniť záujmy zákazníka.

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

1.  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy – predaj tovaru a poskytovanie služieb

Patria sem tí, ktorí od nás nakupujú produkty (firmy, živnostníci, koneční spotrebitelia, atď.), projektanti, ktorí majú s nami uzatvorenú zmluvu o spolupráci, a všetky firmy, od ktorých nakupujeme tovary a služby my.
Z osobných údajov spracúvame tie kontaktné údaje, ktoré nám pre tento účel poskytnú (telefón, e-mail). U spotrebiteľa sú osobnými údajmi aj jeho identifikačné údaje (fakturačné údaje ako meno, priezvisko, adresa).

2. Spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti

Patrí sem povinnosť uchovávať a archivovať doklady, kde sa môžu nachádzať osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH).

3. Spracúvanie z dôvodu oprávneného záujmu

Jedná sa o spracúvanie údajov z dôvodu plnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa voči zákazníkom, odberateľom a dodávateľom v súlade s Nariadením čl.6. odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Spracúvanie na základe vysloveného súhlasu

Naša web stránka umožňuje sa registrovať na odber noviniek – produktov a služieb, ktoré ponúkme. Túto žiadosť môže vykonať iba osoba, ktorá má aspoň 16 rokov, a v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách podľa § 62, Svoj súhlas môže osoba kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov alebo kliknutím na odhlasovací link, ktorý je súčasťou každého jedného informačného e-mailu UNIVENTA.

 

Súbory Cookies a ich spracovanie

Čo sú súbory Cookies? Sú to údaje, ktoré zaznamenáva automaticky váš webový prehliadač vtedy, keď prídete na nejakú webovú stránku. Zbiera údaje o tom, akým spôsobom stránky používate a o čo sa zaujímate. Tieto súbory Váš počítač uchováva a následne ich môže opäť web prehliadač využiť (napr. aby si ukladal informácie o tom, čo Vás zaujíma a pri najbližšej návšteve stránky vám ponúkol podobné produkty, atď.). Zvyčajne každá web stránka, ktorú navštívite, využíva tieto údaje (alebo iba časť z nich) väčšinou z dôvodu, aby vám pokiaľ možno čo najviac zvýšil užívateľský komfort (ponúkal návštevníkom taký obsah, o ktorý sa zaujímajú). Viac sa o súboroch cookies sa dočítate TU.

Ako využíva UNIVENTA Cookies? Aj stránka UNIVENTA čiastočne využíva súbory cookies prostredníctvom aplikácií tretích strán (viac o tretích stranách sa dočítate nižšie), aby mohla analyzovať, ktoré informácie návštevníci našej stránky na našej stránke hľadajú. Tieto údaje sú však používané výhradne pre štatistické účely a analýzu návštevnosti stránky, aby sme tak mohli zlepšiť naše služby. Údaje sa uchovávajú po dobu 26 mesiacov. UNIVENTA nemá prístup k osobným údajom každého návštevníka samostatne, ani takéto údaje nespracúva, Údaje, ktoré naša stránka využíva, ďalej spracúva aplikácia tretích strán a UNIVENTA tieto údaje spracúva len vo forme sumárneho (štatistického) prehľadu.

O aké údaje sa jedná? Z údajov Cookies vie analýza spracúvať údaje, koľkokrát ste našu stránku navštívili a z akej predchádzajúcej stránky ste na našu prišli, koľko ste na našej stránke strávili času, a približnú lokalizáciu (mesto). Všetky tieto údaje sú však anonymné a nie je možné ich označiť za osobné údaje, ani Vás podľa nich identifikovať!

Ako môžete jednoducho zabrániť používaniu Cookies? Kto nechce, aby sa akékoľvek informácie využívali, môže jednoducho kliknutím zablokovať používanie Cookies na našej konkrétnej stránke, alebo urobiť také opatrenia, ktoré používaniu údajov zabránia globálne. Máte teda aj tieto možnosti:
- zablokovať vo svojom webovom prehliadači používanie Cookies len pre našu konkrétnu web stránku,
- zablokovať používanie údajov Cookies úplne (pre všetky stránky),
- vymazať už jestvujúce súbory Cookies, ktoré máte uložené vo svojom počítači a ktoré používajú webové prehliadače (vo všeobecnosti).

Blokovanie údajov pre prehliadač, ktorý používate, nájdete v návode  svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Explorer, atď.). Pre vybrané typy sme urobili jednoduchý návod TU. Alebo môžete blokovať tieto údaje napríklad prostredníctvom tejto stránky TU.

ZOZNAM POUŽÍVANÝCH COOKIES

Nástroj/cookies Čo zbiera alebo spracováva? Za akým účelom?
Google Analytics trackovanie Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Optimalizácia webového sídla, vyhodnocovanie efektivity zdrojov návštev, optimalizácia marketingových činností, vyhodnocovanie výkonnosti webových stránok, segmentácia návštevníkov.
Google Analytics remarketingové publiká Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Segmentovanie návštevníkov, opätovné oslovenie pomocou Google AdWords platformy.
Mailchimp – zápis do newsletteru E-mail E-mailové kampane

 

Prihlásenie sa na odber e-mailov, kontaktný formulár, livechat

Naša stránka umožňuje návštevníkovi (používateľ stránky), aby mohol dobrovoľne a na vlastnú žiadosť poskytnúť svoje kontaktné údaje za účelom informovania sa o produktoch a službách elektronicky takto:

Návštevník odoslaním vyslovene súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely po dobu max. 26 mesiacov, Pre účely predzmluvných vzťahov je doba spracovania osobných údajov 5 rokov, prípadne do odvolania alebo vymazania údajov zo strany žiadateľa. Odber newsletterov môže kedykoľvek jednoducho zrušiť kliknutím na link, ktorý je súčasťou každého e-mailu. Taktiež môže kedykoľvek požiadať o informácie, kto má prístup k jeho osobným údajom a na aký účel sa spracúvajú, právo na ich opravu, vymazanie údajov, obmedzenie ich spracúvania, a to jednoducho zaslaním žiadosti na kontaktný e-mail info@univenta.sk.

 

Kde sú dáta spracúvané?

Osobné údaje pre účely plnenia zmluvy a účely plnenia zákonnej povinnosti spracúvame individuálne a lokálne vo firme UNIVENTA.  Hoci používame software pre spracovanie osobných údajov, údaje sú bezpečne chránené v počítači.

Osobné údaje spracúvané na základe vysloveného súhlasu alebo na základe oprávneného záujmu sú ukladané na serveroch tretích strán a sú zabezpečené tretími stranami s vysokou mierou ochrany. Jedná sa o poskytovateľov hostingu v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky a elektronických služieb:

Prevádzkovateľ UNIVENTA s.r.o. prehlasuje, že si ako tretiu stranu vybral týchto spracovateľov údajov preto, že v zmysle platnej legislatívy prijali také opatrenia, aby v dostatočnej miere zabránili akémukoľvek zneužitiu osobných údajov. Každá z tretích strán má podrobné informácie o zabezpečení a certifikáty zverejnené na svojich vlastných webových stránkach.

 

Podrobné informácie

 

Vysvetlenie niektorých pojmov

Napíšte nám
Ohodnoťte nás