Kontaktujte nás +421 905 801 015

Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie
Podlahové vykurovanie Podlahové vykurovanie Podlahové vykurovanie Podlahové vykurovanie

Popis systému

Podlahové vykurovanie patrí medzi sálavé spôsoby vykurovania. Podiel sálavej zložky ku konvekčnej na celkovom prenose tepla z vykurovacej plochy je 55 % : 45 %. Od klasického konvekčného vykurovania (radiátorové vykurovanie, konvektorové vykurovanie) sa podlahové vykurovanie odlišuje spôsobom prenosu tepla a teplotnými pomermi v miestnosti.

Pri konvekčnom vykurovaní odovzdáva vykurovacie teleso teplo okolitému vzduchu, ktorý následne odovzdáva teplo stenám. Typickým prejavom tohto spôsobu je fakt, že teplota vzduchu v miestnosti je vyššia, ako je teplota stien. V miestnostiach vzniká charakteristické prúdenie (zvýšená prašnosť) vzduchu a veľký rozdiel teplôt vzduchu pod stropom a pri podlahe.

Podlahové vykurovanie je na rozdiel od konvekčného charakterizované rovnomerným rozložením teploty a podstatne menším prúdením vzduchu (nižšia praš-nosť). Vplyvom sálavej zložky dochádza k ohrievaniu stien, obklopujúcich vykurovanú miestnosť. Od stien sa ohrieva okolitý vzduch. Optimálne je zachovaná relatívna vlhkosť vzduchu, čo priaznivo pôsobí na dýchacie cesty. Špecifický výkon podlahového vykurovania je okrem iných vplyvov závislý aj od teploty podlahy. Povrchová teplota podlahy musí byť pomerne nízka, 25 °C až 35 °C, aby nebola prekročená hygienicky stanovená hodnota. Teplota vykurovacieho média je maximálne 50 °C, čo zaraďuje podlahové vykurovanie medzi nízkoteplotné spôsoby vykurovania, vhodné na využívanie energie získanej z nízkopotencionálnych zdrojov.

Za ideálny spôsob vykurovania sa považuje vykurovanie s takým rozložením teplôt v miestnosti, pri ktorom je teplota vzduchu v oblasti hlavy o cca 2 °C až 3 °C nižšia, ako pri nohách. Tejto požiadavke sa najviac približuje práve teplovodné podlahové vykurovanie. Naviac, zníženie teploty o 2 °C až 3 °C znamená úsporu energie potrebnej na vykurovanie o 12 % až 18 %.

Podlahové vykurovanie cena / podlahové kúrenie cena - informujte sa u regionálneho predajcu tu.

Použitie teplovodného podlahového vykurovania nie je obmedzené. Jedinou podmienkou je pokrytie tepelných strát
vykurovaného objektu bez toho, aby bola prekročená maximálna prípustná teplota nášľapnej vrstvy.

Možnosti použitia podlahového vykurovania:

 • rodinné domy
 • spoločenské budovy
 • sociálne zariadenia
 • kúpaliská
 • vykurovanie historických budov
 • vykurovanie kostolov
 • rozmrazovanie chodníkov a prístupových ciest
 • podpora biologického rastu rastlín
 • ihriská, ššportové haly a tenisové kurty

Podlahové vykurovanie cena / podlahové kúrenie cena - informujte sa u regionálneho predajcu tu.

 

rez rozdeľovačomVýhody podlahového vykurovania:

 • možnosť prestaviť systém na výhodnejší zdroj energie (tepelné čerpadlo, slnečné kolektory,...)
 • vytvorenie príjemného a zdravého prostredia
 • nízka energetická náročnosť
 • zníženie prevádzkových nákladov
 • optické rozšírenie priestoru a výraz čistých línií interiéru
 • prirodzený obsah vlhkosti vzduchu
 • nepatrné vírenie prachu
 • umožnenie slobodnej voľby nášlapnej krytiny
 • hospodárne zahriatie najmä vysokých priestorov
 • optimálna pohoda a možnosť regulácie jednotlivých miestností podľa interných pocitov
 • vysoká životnosť vykurovacieho systému (minimálna korózia komponentov vykurovacej sústavy)
 • samoregulačná schopnosť
 • priaznivé obstarávacie náklady, spokojnosť a tepelná pohoda
 • možnosť použiť aj na chladenie

Podlahové vykurovanie cena / podlahové kúrenie cena - informujte sa u regionálneho predajcu tu.

 

 

 

Rúrky z polybutylénu

Základom podlahového vykurovania je špičková rúrka NOXY s jadrom z polybutylénu, ktorá je dokonale flexibilná. Rúrka

obs

a

huje 100 % kyslíkovú bariéru z hliníka. Použitím tejto rúrky je systém dokonale chránený proti zavzdušneniu.

 

 • originálny polybutylén PB 4135
 • homogénne jadro
 • polyesterové vystuženie
 • 100% kyslíková bariéra

 

Rúrky z PE-RT

Rúrky z teplotne odolného polyetylénu sú určené pre podlahové vykurovanie.

 • jadro z PE-RT
 • kyslíková bariéra z EVOH

 

Záruka na rúrku NOXY 17x2,5 mm - 40 rokov - záručný list tu

Záruka na rúrku RADIA-NOXY 16x2,2 mm - 25 rokov - záručný list tu

Záruka na rúrku VARIA-NOXY a FLEXI-NOX PE-RT - 10 rokov - záručný list tu

rozdeľovač UNIVENTA

Základným predpokladom pri výpočte a návrhu podlahového teplovodného vykurovania je správne pochopenie účelu, architektonického vyjadrenia, stavebno-konštrukčného vyhotovenia a spôsobu prevádzkovania predmetného objektu.
Úplne odlišný je prístup, ak chceme tento spôsob vykurovania použiť napr. v priemyselnej budove, alebo v kostole či rodin-nom dome.

Nášľapná vrstva podlahovej krytiny v pobytových zónach v zmysle hygienických predpisov by nemala prekročiť 28 °C. Výnimku tvoria krátkodobé pobytové zóny (napr. kúpelňa, bazénové plochy, sprchy a pod.).

Pri výpočte energetickej bilancie jednotlivých objektov je nevyhnutné zohľadniť požiadavky na výpočet tepelných strát vo zvláštnych prípadoch, teda ak stavebné konštrukcie priliehajú k zemi, alebo výška objektu, resp. vykurovaných priestorov je viac ako požadovaná. V neposlednom rade, keď ide o budovy s masívnymi stavebnými konštrukciami, prípadne so zdrojmi vlhkosti a nadmernými presklenými plochami. Analogicky pri určení spotreby energie je dôležité poznať spôsob prevádzky, nakoľko vo väčšine prípadov ide o prerušované vykurovanie.

Mimoriadny význam sa kladie na správnu voľbu konštrukcie podlahy, ktorá najmä v prípadoch extrémneho zaťaženia musí byť na základe statického výpočtu vystužená zo stavebnej ocele. Následne sa predpokladá adekvátny spôsob montáže, jednak z hľadiska vytvarovania vykurovacích plôch, no najmä s dôrazom na zabezpečenie samostatných dilatačných celkov, pri súčasnej aplikácii najvhodnejšej technológie montáže, vrátane nevyhnutných vykurovacích a prevádzkových skúšok.

Samostatnou problematikou je otázka regulácie. Preto musí byť správna interakcia medzi stavebným konceptom objektu a riešením systému vykurovania, a to od zdroja tepla, cez návrh samotného podlahového vykurovania a nakoniec voľbou adekvátnej meracej, regulačnej a automatizačnej techniky. V opačnom prípade prevádzka takéhoto objektu, napriek prednostiam podlahového teplovodného vykurovania, nemusí vykazovať deklarované energetické a pohodové parametre.

 • z hľadiska ideálneho rozloženia teplôt doporučujeme maximálnu dĺžku vykurovacieho okruhu 100 bm, krajne až 120 bm
 • pri stanovení vstupných údajov v ostatných miestnostiach je potrebné vychádzať z rovnakej strednej teploty vykurovacej vody, aby nebolo potrebné regulovať každý okruh rozdeľovača samostatne na inú hodnotu
 • z hľadiska lepšej regulácie a lepšieho rozloženia teplôt doporučujeme, aby každá väčšia miestnosť mala svoj vlastný okruh. Ak má priestor väčšiu plochu, je potrebné navrhnúť úmerne väčší počet vykurovacích okruhov. Malé miestnosti (napr. kúpelne, WC...) je možné pospájať do jedného okruhu.
 • dĺžky vykurovacích okruhov by mali byť približne rovnaké. Jeden vykurovací okruh môže obsiahnuť viac menších miestností. Rozdielnu teplotu podlahy dosiahneme zmenou rozostupu vykurovacích rúrok.
 • veľkosť vykurovacej plochy jedného okruhu nemá byť väčšia ako 25 m . Jeden rozmer plochy je najviac 6 m. Väčšie vykurovacie plochy treba oddeliť dilatačnou škárou do dilatačných celkov.
 • rúrka, prechádzajúca dilatačnou škárou, musí byť v ochrannej rúrke (polyetylénový vrúbkovaný had), s minimálnou dĺžkou 50 cm, pričom polovičnú dĺžku predstavuje dilatačné miesto
 • rozostup vykurovacieho hada je 100 až 300 mm. Krajná rúrka sa kladie približne 150 mm až 250 mm od steny
 • popri obvodových stenách je vhodné zmenšiť rozostup rúrok - vytvoriť tzv. okrajovú zónu a zvýšiť tak povrchovú teplotu podlahy. Tým sa zvýši vykurovací výkon a zníži sa nepriaznivé studené sálanie steny.
 • hrúbka a kvalita tepelnoizolačnej vrstvy pod vykurovacou plochou ovplyvňuje veľkosť tepelného toku smerom dole. Pokiaľ sa pod vykurovaným priestorom nachádza priestor nevykurovaný, nemá strata prekročiť 10% tepelného výkonu.
 • uloženie vykurovacej rúrky sa robí tak, aby prívod bol zavedený najprv k najviac ochladzovanej stene
 • umiestnenie rozdeľovača situovať tak, aby vzdialenosť vykurovacích rúrok do vykurovacích plôch bola približne rovnaká

Podrobnú dokumentáciu s podlahovému vykurovaniu nájdete tu.

 

Napište nám
Ohodnoťte nás